เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 ด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน

- Prof.Dr.Kusman lbrahim
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 
ศิษย์เก่าปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล

- พว.ชุติกาญจน์ รัตนโอภา
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 20
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (ภาคพิเศษ)

- ดร.ธนสุนทร สว่างสาลี
ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลต่อเนื่อง รุ่น 2

- ดร.บุบผา บุญญามณี
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (ภาคพิเศษ)
ศิษย์เก่าปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ)

- รศ.ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 6

- พว.ปรีดา อุ่นเสียม
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลบิดามารดาและเด็ก

- พว.เสาวรส จันทมาศ
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (ภาคพิเศษ)