เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกฤษณา สังขมุณีจินดา ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Poster “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรุนแรง ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน” ในการการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ 9 จัดโดยกรมการแพทย์ วันที่ 22-23 สิงหาคม 2565