เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับ พว.นฤมล อนุมาศ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ประณีต ส่งวัฒนา ในฐานะนักวิจัยร่วม
ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น
 
เรื่อง “ประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติพยาบาลเพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่มีการหย่าเครื่องช่วยหายใจยาก ณ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท”
 
จากมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2565