ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาลรุ่นที่ 3 คุณกฤตยา แดงสุวรรณ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้รับรางวัล Nursing Quality Assessment Class : NQA Class (เกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ) จากกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563
รายละเอียด :
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ประกาศ :9/7/2020 1:37:28 PM
ภาพประกอบ :