ภาพกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ลานเอนกประสงค์ และห้องประชุม 3309 อาคารดวงวดี สังโขบล

สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ลานเอนกประสงค์ และห้องประชุม 3309 อาคารดวงวดี สังโขบล โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาปริญญาตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา กล่าวเปิดพิธีไหว้ครู และกิจกรรมทดแทนพิธีไหว้ครู พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่มาร่วมพิธีดังกล่าว โดยพิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกระดับได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อคณาจารย์ที่เคารพ รวมถึงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ทั้งนี้ ยังได้มีการมอบรางวัลจากการแข่งขันการประกวดพานไหว้ครู การประกวดเรียงความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการประกวดบทร้อยกรอง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น


วันที่ประกาศ :7/10/2024 4:31:30 PM