ภาพกิจกรรม

โครงการการพัฒนา Growth Mindset สำหรับบุคลากรสายอำนวยการ คณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมศิริพร ขัมภลิขิต (3309) คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. จัดโครงการ การพัฒนา Growth Mindset สำหรับบุคลากรสายอำนวยการ คณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศิริพร ขัมภลิขิต (3309) ชั้น 3 อาคารดวงวดี สังโขบล อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และการจัดโครงการในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์เทอดพงศ์ ทองศรีราช รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ปลดล็อกศักยภาพด้วย Growth Mindset โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสายอำนวยการ ได้เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อพัฒนาตนเองแบบ Growth Mindset และการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมโครงการ


วันที่ประกาศ :7/9/2024 1:56:17 PM