ภาพกิจกรรม

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 3311 อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 3311 ชั้น 3 อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์


วันที่ประกาศ :6/10/2024 10:01:52 AM