ภาพกิจกรรม

สัมมนาสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการจัดโครงการในปีการศึกษา 2566 และวางแผนการทำงานในปีการศึกษา 2567 รวมถึงให้ความรู้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ และการเขียนโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดย ดร.พิเชษฐ์ สุวรรณจินดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้เป็นเกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้


วันที่ประกาศ :6/10/2024 9:52:17 AM