ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิเชษฐ์ สุวรรณจินดา รศ.ดร.พัชรี คมจักรพันธุ์ ดร.วศินี สมศิริ ดร.ทัศนีย์ ขาว อ.แสงทิพย์ ลีลากานต์ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (Program of Nursing Specialty in Gerontological Nurse Practitioner) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2566 ถึง 27 ตุลาคม 2566 ซึ่งจัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


วันที่ประกาศ :10/31/2023 11:10:32 AM