ภาพกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5

เรื่อง The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era
ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯวันที่ประกาศ :2/17/2023 9:31:08 AM