ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิจัยร่วมกับเเหล่งฝึกการพยาบาล

วันที่ 17 พฤศจิกายน 256ฟ เวลา 13.30-15.30 น. คณะกรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาสนครินทร์ ได้จัดประชุมวิจัยร่วมกับเเหล่งฝึกการพยาบาล ได้เเก่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์เเละโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ณ ห้องประชุม 2224 เเละผ่านระบบออนไลน์ Zoomวันที่ประกาศ :11/18/2021 8:41:07 AM