ภาพกิจกรรม

Research Proposal Bank เพื่อความท้าทายในการขอทุน วช. ปี 2565 ครั้งที่ 2

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.45 -11.45 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ Research Proposal Bank เพื่อความท้าทายในการขอทุน วช. ปี 2565 ครั้งที่ 2 เสวนาในหัวเรื่อง " Follow up your research project/program/plan 2022 " เเละ หัวข้อเรื่อง " การส่งโครงการเพื่อขอรับทุนสนันสนุนในระบบ NRIIS " โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เเสงอรุณ อิสระมาลัย เเละ ดร. เกษกนก กมลมาตยากุล เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2224  และผ่านระบบออนไลน์



วันที่ประกาศ :7/29/2021 8:47:10 AM