ภาพกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันองค์ความรู้จากการเรียนปริญญาเอกและการทำวิทยานิพนธ์ของอาจารย์รุ่นใหม่

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันองค์ความรู้จากการเรียนปริญญาเอกและการทำวิทยานิพนธ์ของอาจารย์รุ่นใหม่ ณ ห้อง 2224 เเละผ่านทางระบบออนไลน์ zoomวันที่ประกาศ :7/22/2021 8:48:47 AM