ภาพกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ:การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติระยะที่ 2

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30-18.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ:การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติระยะที่ 2 ครั้งที่ 1  วิทยากรโดย รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา ในหัวข้อเรื่อง "ความก้าวหน้าการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ" ณ ห้องประชุม 2224 เเละผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)วันที่ประกาศ :6/30/2021 9:33:44 AM