ภาพกิจกรรม

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

 การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3  ในวันที่ 18 พฤษภาคม2564  เวลา 16.30-18.30  น.  หัวข้อ "นำเสนอและวิพากย์ เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ" โดยวิทยากร รศ.ดร.ประณีต  ส่งวัฒนา ณ ห้องประชุม 2224 และผ่านระบบออนไลน์ Virtual Conference (โปรแกรม ZOOM)  วันที่ประกาศ :5/19/2021 3:18:05 PM