ภาพกิจกรรม

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

วันที่ 27 เมษายน 2564  เวลา 16.30-18.30 น. คณะกรรมการวิจัย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ  ครั้งที่ 2  ในวันที่ หัวข้อ "นำเสนอและวิพากย์ เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ" โดยวิทยากร รศ.ดร.ประณีต  ส่งวัฒนา ณ ห้องประชุม 2224 และผ่านระบบออนไลน์ Virtual Conference (โปรแกรม ZOOM)วันที่ประกาศ :4/28/2021 9:47:56 AM