ภาพกิจกรรม

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 -18.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเสวนา เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ" ครั้งที่ 1 โดยวิทยากร รศ.ดร.ประณีต  ส่งวัฒนา  ณ ห้องประชุม 2222 และออนไลน๋ผ่านระบบ Zoom  วันที่ประกาศ :3/30/2021 11:09:05 AM