ภาพกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน (Proposal)” ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน (Proposal)” ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2222 คณะพยาบาลศาสตร์วันที่ประกาศ :3/2/2021 9:55:18 AM