ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมการใช้งาน Webex Meetings ครั้งที่ 4 วันที่ 12 มิถุนายน 2563

โครงการอบรมการใช้งาน Webex Meetings รอบที่ 4 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 3304) คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิทยากร : ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา/ นายธันยพงศ์ อัมพุกานน และนางสาวศิณีนาถ มณีรัตน์วันที่ประกาศ :3/2/2021 9:45:53 AM