ภาพกิจกรรม

โครงการประชุมเสวนาเรื่อง “ทิศทางและความท้าทายในการเขียนขอทุนวิจัยแบบชุดโครงการ” วันที่ 4 ธันวาคม 2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2228 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิทยากร : รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนาวันที่ประกาศ :3/1/2021 3:59:53 PM