ภาพกิจกรรม

โครงการเสวนา เรื่อง "หลักการและแนวทางการเขียนชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ" วันที่ 19 มกราคม 2564

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา  10.00-12.00 น. มีการจัดโครงการเสวนา เรื่อง "หลักการและแนวทางการเขียนชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ"  โดย รศ.ดร.ประณีต  ส่งวัฒนา (รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม) ณ ห้องประชุม 2224วันที่ประกาศ :1/19/2021 2:02:23 PM