ภาพกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม” ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนบทความวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม” ครั้งที่ 2
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-13.00 น. 
ณ ห้องประชุม 2228 คณะพยาบาลศาสตร์
โดยวิทยากร : ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย


วันที่ประกาศ :12/7/2020 11:20:56 AM