ภาพกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม” ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม” ครั้งที่ 1
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-13.00 น. 
ณ ห้องประชุม 2228 คณะพยาบาลศาสตร์
โดยวิทยากร : ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย


วันที่ประกาศ :12/7/2020 11:14:16 AM