ชื่อกิจกรรม :มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด :

รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ เเละ คุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ เเละเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณบดีเเละผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
ภาพกิจกรรม :
วันที่ประกาศ :9/1/2020 10:32:29 AM