อาจารย์/บุคลากร


อ.ธารินันท์ ลีลาทิวานนท์   (ลาออก)
TARINAN LEELATIWANON
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286559
Tarinan.l@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2560ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการผดุงครรภ์
2555ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล