อาจารย์/บุคลากร


ดร.เกษกนก กมลมาตยากุล  
Dr. KATEKANOK KAMONMARTTAYAKUL
อาจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
074-286545
katekanok.k@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2563ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยปรัชญาดุษฏีบัณฑิตการพยาบาล
2550ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการพยาบาล

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การบริหารการพยาบาล
การพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล
การพัฒนานวัตกรรมการพยาบาล
การวิจัยทางการพยาบาล