อาจารย์/บุคลากร


อ.ณัฐตินา วิชัยดิษฐ  
NATTINA WICHAIDITH
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286588
nattina.w@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2562ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2555ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์