อาจารย์/บุคลากร >> รายชื่ออาจารย์


นางเปมิกา บิลยะลา
PEMIKA BILYALA

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
074-286465
sunisa.sae@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2552ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไทยบริหารธุรกิจบัณฑิตระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์