อาจารย์/บุคลากร >> รายชื่ออาจารย์


นางสุพร ลิ่มสกุลภักดี
SUPORN LIMSAKULPUKDEE

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
074-286409
suporn.l@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2532ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไทยบริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการทั่วไป