อาจารย์/บุคลากร >> รายชื่ออาจารย์


ผศ.ดร.ประภาพร ชูกำเหนิด
Asst. Prof. Dr. PRAPAPORN CHUKUMNERD

อาจารย์
074-286405
prapaporn.c@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2553ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยDoctor of PhilosophyNursing
2542ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2528ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลแบบองค์รวม
การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
การบริหารการพยาบาล
การพยาบาลขั้นพื้นฐาน
กฎหมายวิชาชีพและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :