อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์  
Asst. Prof. Dr. LUPPANA KITRUNGROTE
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286515
luppana.k@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2551ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทยDoctor of PhilosophyNursing
2543ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2529ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :