อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา  
Asst. Prof. Dr. CHARUWAN KRITPRACHA
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286526
charuwan.kr@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2547ปริญญาเอกUniversity of MichiganสหรัฐอเมริกาDoctor of PhilosophyNursing
2538ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2529ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
ด้านการเรียนการสอน
- การวิจัยเชิงปริมาณ
- การพยาบาลผู้ปวยเรื้อรัง
ด้านบริการวิชาการ
- Quantitative research
- Research in cardiovascular nursing
- Nursing care for patients with cardiovascular diseases
Nursing education

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :