อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.ปราโมทย์ ทองสุข  
Asst. Prof. Dr. PRAMOT THONGSUK
อาจารย์
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
074-286543
pramot.t@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2546ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไทยการศึกษาดุษฎีบัณฑิตการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
2539ปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทยครุศาสตรมหาบัณฑิตวิจัยการศึกษา
2529ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :