อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา  
Asst. Prof. Dr. PRATYANAN THIANGCHANYA
อาจารย์
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
074-286546
pratyanan.t@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2551ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยปรัชญาดุษฏีบัณฑิตการพยาบาล
2540ปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลศึกษา
2529ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การบริหารการพยาบาล
พื้นฐานการอ่านค้นคว้าทางการพยาบาล
การจัดการเรียนการสอนทางสาธารณสุข

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :