อาจารย์/บุคลากร >> รายชื่ออาจารย์


รศ.ดร.นงนุช บุญยัง
Assoc. Prof. Dr. NONGNUT BOONYOUNG

อาจารย์
074-286400
nongnut.b@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2546ปริญญาเอกUniversity of WashingtonสหรัฐอเมริกาDoctor of PhilosophyNursing
2542ปริญญาโทUniversity of WashingtonสหรัฐอเมริกาMaster of ScienceNursing
2536ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลไทยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
2527ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การบริหารการพยาบาล
การพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล
การวิจัยทางการพยาบาล
ภาวะผู้นำทางการพยาบาล

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :