อาจารย์/บุคลากร


อ.อำไพพร ก่อตระกูล  
AMPAIPORN KAUTRAKOOL
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286564
ampiporn.k@psu.ac.th; ampiporn.k@gmail.com

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2548ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลเด็ก
2529ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
- การพยาบาลทารกแรกเกิดปกติ เบี่ยงเบนเล็กน้อยเจ็บป่วยวิกฤตและเรื้อรัง
- Matetnal stress & Coping of mother of prematme infant in NICU