ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ ฯ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 2 ธันวาคม 2566วันที่ประกาศ : 11/24/2023