ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) ประจำปีการศึกษา 2567

เรียน online และ onsite

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา (เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2567)

1.การพยาบาลเด็ก เรียนวันจันทร์- วันอังคาร (ภาคทฤษฎี ปีที่ 1)
เรียนวันพุธ - วันศุกร์ (ภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 1)
2.การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรียนวันอาทิตย์ และวันจันทร์
3.การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
เรียนวันจันทร์ – วันอังคาร
4.การผดุงครรภ์
เรียนวันจันทร์- วันอังคาร (ภาคทฤษฎี ปีที่ 1)
เรียนวันพุธ - วันศุกร์ (ภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 1)
5.การบริหารทางการพยาบาล
เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ (onsite 3 ครั้ง / ภาคการศึกษา สัปดาห์ที่ 1, 8, 15)
6.การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
เรียนวันเสาร์ - วันจันทร์ (ภาคทฤษฎี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1)
เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ (ภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2)

กำหนดรับสมัคร (เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2567)
รอบที่ 1: เปิดรับ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 15 มกราคม 2567
จัดส่งข้อเสนองานวิจัย ภายในวันที่ 18 มกราคม 2567
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

รอบที่ 2: เปิดรับ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 – 15 พฤษภาคม 2567
จัดส่งข้อเสนองานวิจัย ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567
 ---------------------------------------------

หลักสูตรที่เปิดรับ (เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2567 และภาคการศึกษาที่ 2/2567)

 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - วันอังคาร
2.หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - วันอังคาร (ภาคทฤษฎี ปีที่ 1)
เรียนวันพุธ - วันศุกร์ (ภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2)

กำหนดรับสมัคร
เข้าภาคการศึกษาที่ 1/2567 เปิดรับ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 15 พฤษภาคม 2567
เข้าภาคการศึกษาที่ 2/2567 เปิดรับ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 15 กันยายน 2567

รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่: https://admission.psu.ac.th/master-degree/
สมัครออนไลน์ที่: https://grad-mis.psu.ac.th/admission/home.php

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0-7428-6456-7, 0-7428-6561
Email: iambanditnurse@gmail.com


วันที่ประกาศ : 11/2/2023