ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต (PSU NEXT–U) ในภาคการศึกษาที่ 2/2566


• เลือกเรียนได้
• เก็บสะสมหน่วยกิตได้
• เทียบโอนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาได้


รายวิชา/ชุดวิชา (Module) ที่เปิดสอน มีดังนี้

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 - รายวิชา 641-814 Advanced Qualitative Research in Nursing
 - รายวิชา 641-815 Module: Advanced Statistics and Quantitative Research in Nursing

 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ)
- รายวิชา 646-533 Nursing Care for Adults and Elderly with Complex Health Problems
- รายวิชา 642-771 Integrative Research Review Practice (International program)

 3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- รายวิชา 646-532 การพยาบาลสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- รายวิชา 646-553 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
- รายวิชา 642-771 ปฏิบัติการทบทวนเพื่อบูรณาการงานวิจัย (ตอน 04)

 5. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพ
- รายวิชา 647-532 การพยาบาลขั้นสูงสำหรับผู้รับบริการจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนในคลินิก
 - รายวิชา 647-541 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับผู้บริการจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนในคลินิก

 6. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
- รายวิชา 648-532 การผดุงครรภ์ขั้นสูง
- รายวิชา 648-543 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง 1
- รายวิชา 648-543 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง 2
- รายวิชา 642-771 ปฏิบัติการทบทวนเพื่อบูรณาการงานวิจัย (ตอน 01)

 7. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
- รายวิชา 643-543 การพยาบาลชุมชนขั้นสูง
 - รายวิชา 642-776 การวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์และการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล

กำหนดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
เปิดเรียน ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 – 30 เมษายน 2567

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียน ได้ที่ https://reg.psu.ac.th/psunextu/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาตร์
โทร 074-286456, 074-286457 หรือ 074-286561


วันที่ประกาศ : 10/18/2023