ข่าวสาร >> รายละเอียด


  มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ฯ มีความประสงค์จะมอบ ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 ทุนๆ ละ 12,000 บาท เปิด การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

ด้วย มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ฯ มีความประสงค์จะมอบ ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาพยาบาลภายในประเทศไทย จำนวน 5 ทุนๆ ละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน ทั้งนี้เปิด การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.thainurse.org/wordpress/?page_id=81


วันที่ประกาศ : 8/24/2023