ข่าวสาร >> รายละเอียด


  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เข้ารับการตรวจประเมินหลักสูตร ระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2565 โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดย ASEAN UNIVERSITY NETWORK ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 - วันที่ 15 มกราคม 2571วันที่ประกาศ : 8/10/2023