ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประชาสัมพันธ์โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 รูปแบบ onsite
วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้อง 3309
วันที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 3309 และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3304

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 66 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักการคิด การฟัง การอ่าน การเขียน และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0-7428-6456-7, 0-7428-6561
Email: iambanditnurse@gmail.com


วันที่ประกาศ : 6/22/2023