ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566-2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ 
ประจำปีงบประมาณ 2566-2567
 

ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกฯ ไปรายงานตัวที่งานกิจการนานาชาติ ชั้น 3 อาคารทองใบ ปุณยานันต์ คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นจากเวลาที่กำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์ 

 วันที่ประกาศ : 6/19/2023