ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ที่แนบ

 วันที่ประกาศ : 6/6/2023