ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต (PSU NEXT–U) ในภาคการศึกษาที่ 1/2566

จำนวนเปิดรับ  5 คน/รายวิชา

รายวิชาที่เปิดสอน

1. รายวิชา 642-511 ปรัชญา ทฤษฎี พหุวัฒนธรรมในการพยาบาล 

2. รายวิชา 642-512 ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำและจริยธรรมทางการพยาบาล

3. รายวิชา 642-513 ชุดวิชาวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล: แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ 

4. รายวิชา 642-514 ชุดวิชา ภาวะผู้นำ ระบบสุขภาพ และจริยธรรมในการบริหารการพยาบาล

5. รายวิชา 643-541 พยาธิเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

6. รายวิชา 645-541 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงสำหรับเด็ก

7. รายวิชา 646-531 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

8. รายวิชา 647-531 จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาขั้นสูง 

9. รายวิชา 648-531 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงทางการผดุงครรภ์  

 

โดยสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และนำมาเทียบโอนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาได้  

กำหนดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 มิถุนายน 2566

เปิดเรียน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 28 ตุลาคม 2566

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียน ได้ที่ https://reg.psu.ac.th/psunextu/ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาตร์

โทร 074-286456, 074-286457 หรือ 074-286561

 วันที่ประกาศ : 6/1/2023