ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ออนไลน์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศทป.อว.ม.อ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้แบบฟอร์มออนไลน์การขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์ขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในผลงานเชิงวิชาการของตนเอง
 
สามารถแจ้งความประสงค์ที่ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศทป.อว.ม.อ.) โดยผ่านการกรอกข้อมูลออนไลน์ที่ link QR code ตามแนบ


วันที่ประกาศ : 2/1/2023