ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครทุนการทำวิจัย ระดับปริญญาโท จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาเพื่อการทำวิจัย ซึ่งทุนการศึกษาได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท วันที่ประกาศ : 11/23/2022