ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท ป.เอก) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เรียน online และ onsite

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา

  1. การพยาบาลเด็ก

            เรียนวันจันทร์- วันอังคาร  (ภาคทฤษฎี ปีที่ 1)

            เรียนวันพุธ - วันศุกร์ (ภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 1)

  1. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

            เรียนวันอาทิตย์ และวันจันทร์ (ภาคทฤษฎี ปีที่ 1)

            เรียนวันพุธ - วันศุกร์ (ภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2)

  1. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

            เรียนวันจันทร์ - วันพุธ 

  1. การผดุงครรภ์

            เรียนวันจันทร์- วันอังคาร  (ภาคทฤษฎี ปีที่ 1)

            เรียนวันพุธ - วันศุกร์ (ภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 1)

  1. การบริหารทางการพยาบาล

            เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์  

            (onsite 3 ครั้ง /ภาคการศึกษา สัปดาห์ที่ 1, 8, 15)

  1. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

            เรียนวันเสาร์ - วันจันทร์ (ภาคทฤษฎี ปีที่ 1)

            เรียนวันพฤหัสบดี - วันเสาร์ (ภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2)

 

รับสมัครรอบประจำปี (เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566)

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

จัดส่งข้อเสนองานวิจัย ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566

(ยกเว้น สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ขอให้จัดส่งเอกสารสรุปแนวคิดทางการบริหาร รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่รายละเอียดรับสมัคร ดังไฟล์ด้านล่าง)

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 มีนาคม 2566

 

หลักสูตรที่เปิดรับรอบประจำปีและตลอดปี (หลักสูตรนานาชาติ):

  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

             เรียนวันจันทร์ - วันอังคาร

  1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ)

             เรียนวันจันทร์ - วันอังคาร  (ภาคทฤษฎี ปีที่ 1)

             เรียนวันพุธ - วันศุกร์ (ภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2)

 

รับสมัครรอบประจำปี (เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566)

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

รับสมัคร รอบตลอดปี

กรณีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2566 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2566

กรณีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2566 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 15 กันยายน 2566

 

รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่: https://grad.psu.ac.th/th/prospective-students/admission

สมัครออนไลน์ที่: https://grad-mis.psu.ac.th/admission/home.php

 

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์ 0-7428-6456-7, 0-7428-6561 Email: iambanditnurse@gmail.comวันที่ประกาศ : 10/31/2022