ข่าวสาร >> รายละเอียด


  มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยยมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย จะมอบทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 2565 จํานวน 5 ทุน ๆ ละ 12,000 บาท โดยเน้นสนับสนุนโครงการวิจัยทางการพยาบาลสาขาต่าง ๆ กำหนดการสมัครระหว่างวันที่  1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thainurse.org

 วันที่ประกาศ : 8/15/2022