ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

(ทุนการศึกษามูลนิธิชิน  โสภณพนิช จำนวน 6 ทุน)

รับสมัครวันที่ 1-10 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.

รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบวันที่ประกาศ : 7/26/2022